Thảm trang trí trước bàn thờ Đức Phật

 Thảm trang trí trước bàn thờ Đức Phật

Bàn Về Thiền Tứ Niệm Xứ Thân Thọ Tâm Pháp

Tâm tham thì vị ấy biết rằng tâm tham, Tâm sân vị ấy biết rằng tâm sân. Đây chính là quả tốt của người hành thiền Tứ Niệm Xứ đúng. Vì người có thiền đúng là sống trong chánh niệm và biết rõ được chữ "biết". 

Người thực hành chánh niệm là biết rõ như Tôn Ngộ Không khi nhìn yêu quái biết rõ là yêu quái. Trong con người chúng ta có 3 con yêu quái to đó là Tham - Sân -Si. Trong hành thiền ta nhìn biết rõ được tham sân si.

Bắt đầu hành thiền thấy được mình đau đớn, khó chịu, bứt rứt... Ngồi không yên nhưng vẫn kham nhẫn ngồi nhìn quán tâm được.

"Đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà hãy nhìn cái tâm phiền não của mình"

Khi Tâm tham khởi nên thì ta nhìn cái tâm tham, Tâm tham sẽ mất đi.
Khi Tâm sân khởi nên thì ta nhìn cái tâm sân, Tâm sân sẽ từ mất đi.
Khi tâm si khởi nên thì ta nhìn rõ tâm si đang hiện rõ, Tâm si sẽ mất đi.

Câu hỏi: 
Khi lâm trung cảm giác cơ thể đau đớn mình quán hơi thở không được thì mình phải như thế nào?
Sư phụ trả lời.
Thì mình nhìn cái tâm đau đớn đó.

Thảm trải trang trí trước bàn thờ Đức Phật ở thiền viện

Thảm trải trang trí trước bàn thờ Đức Phật

Tấm thảm lớn trải trước bàn thờ Đức Phật


Thảm khảo những mẫu thảm trải trước bàn thờ Đức PhậtLiên hê mua thảm trải trang trí trước bàn thờ Đức Phật
Điện thoại: 028 62938999 - 0938 57 20 68